June 5, 2017

Statuten van de Vereniging (herzien in de Algemene Vergadering van 9 januari 1997)

Artikel 1

De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Toxicologie.
De Vereniging duidt zich in internationaal verband aan met: Netherlands Society of Toxicology.

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.
DOEL

Artikel 3

De Vereniging heeft ten doel:

 1. Het bevorderen van inzichten in de verschillende aspecten van de toxicologie gericht op bescherming van mens en milieu.Deze doelstelling kan worden bereikt door:
  • het verbeteren van de communicatie tussen toxicologen en het bevorderen van uitwisseling van informatie tussen de onderzoekers;
  • het onderhouden van contacten met internationale organisaties op toxicologisch gebied;
  • het bevorderen van toxicologisch onderzoek in het algemeen en in het bijzonder het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die stimulerend kunnen werken in die gebieden van de toxicologie waar een dringende behoefte aan kennis en inzicht bestaat;
  • het bevorderen van het onderwijs in de toxicologie;
  • het bevorderen dat aan nieuw verkregen inzichten bekendheid wordt gegeven.
 2. Bij de ten uitvoerlegging van de genoemde doelstellingselementen wordt in het bijzonder gedacht aan:
  • het organiseren van symposia en het verlenen van steun bij het organiseren van symposia;
  • het organiseren van 'workshops' en andere ad hoc-bijeenkomsten betreffende bepaalde specifieke problemen;
  • het eenmaal per jaar houden van een breed geschakeerde wetenschappelijke vergadering; vooral bedoeld voor het accentueren van de toxicologie en daarmee van de noodzaak tot samenwerking tussen de onderzoekers uit de verschillende gebleden;
  • het regelen van de status (erkenning, registratie, aantekening etcetera) van toxicologen, werkzaam op de in de doelstelling genoemde gebieden van activiteit.

LEDEN

Artikel 4

 1. Lid der Vereniging kan elk persoon zijn, die belangstelling heeft voor de doelstellingen van de Vereniging, en die direct of indirect bij de Toxicologie betrokken is.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a) door de dood van het lid;
  b) door opzegging van het lid;
  c) door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Onmiddeiiijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: a) binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; b) binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzegging uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 8

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, die door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur worden benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de op het gebied van de toxicologie samenwerkende disciplines.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING

Artikel 9

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a) door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
  b) door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester aan die samen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
 2. lndien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 5. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, door de leden van het dagelijks bestuur ieder afzonderlijk, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de Vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der Vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen:
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het Verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a) het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b) de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende Verenigingsjaar;
  c) voorziening in eventuele vacatures;
  d) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. leder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schrifteiijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 15

 1. De Algemene Vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 13 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheld daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. lndien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. lngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit aan alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
 9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

ERKENNING EN REGISTRATIE VAN TOXICOLOGEN

Artikel 18

 1. De Vereniging erkent toxicologen die aan bepaalde eisen van bekwaamheid voldoen en houdt van hen een register bij.
 2. Bij de erkenning en registratie van toxicologen zijn organen betrokken welke onder meer tot taak hebben: a) de vaststelling van de eisen waaraan moet worden voldaan om als toxicoloog erkend en geregistreerd te worden; b) de erkenning en registratie van toxicologen conform de vastgestelde eisen; c) de behandeling van beroep, ingesteld tegen de beslissingen met betrekking tot erkenning en registratie.
 3. De taak, werkwijze en samenstelling van deze organen wordt in het huishoudelijk reglement nader vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

 1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste vijftig leden tegenwoordig of vertegenwoordlgd zijn. Zijn niet vijftig van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besioten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt een geiijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de Vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

© 2005 NVT