De NVT stelt reisbeurzen beschikbaar voor promovendi werkzaam op het vakgebied van de toxicologie.

De reisbeurzen hebben betrekking op congres-, symposium- of workshopbezoek. Actieve deelname in de vorm van een wetenschappelijke presentatie is voorwaarde om voor een beurs in aanmerking te komen. In geval een dergelijke presentatie nog niet is geaccepteerd, heeft de eventuele toekenning een voorwaardelijk karakter. Onderzoekers kunnen als promovendus maximaal tweemaal in aanmerking komen voor een reisbeurs, waarvan maximaal eenmaal naar een bestemming buiten Europa.

Aanvragen dienen te geschieden middels het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. Met dit aanvraagformulier dienen meegezonden te worden: een begroting, een curriculum vitae, een literatuurlijst en een ingediende samenvatting van de wetenschappelijke bijdrage. Het aanvraagformulier en de bijlagen dienen bij de secretaris van het NVT-bestuur ingediend te worden.

Toegekende beurzen zijn persoonlijk en voor het aangevraagde doel. Voor een reis binnen Europa wordt maximaal €400 beschikbaar gesteld en daarbuiten maximaal €800. Bij wijzigingen van de oorspronkelijk plannen is vooraf overleg noodzakelijk. Bij toekenning van een beurs verwacht het bestuur binnen een maand na de reis een kort wetenschappelijk verslag (eventueel voor publicatie in de TCDD) en een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten en de toegekende bijdragen. De beurs wordt overgemaakt na ontvangst van deze documenten.

Aanvragen zenden aan:

Mw. Dr. H.S. Hendriks
Secretariaat bestuur NVT
p/a RIVM
Postbus 1 
3720 BA  Bilthoven
E-mail: secretaris@toxicologie.nl