Organisatie van de vereniging
De Nederlandse Vereniging voor Toxicologie werd op 18 januari 1979 opgericht. Thans heeft de vereniging meer dan 600 leden, en is daarmee binnen Europa één van de grootste toxicologische verenigingen. De NVT is een open vereniging: iedereen die werkzaam is op een gebied dat is gerelateerd aan de toxicologie, of een studie volgt die opleidt voor een functie op het gebied van de toxicologie, kan toetreden als lid. De leden van de vereniging hebben dan ook zeer uiteenlopende achtergronden, zoals biologie, biochemie, landbouwkunde, scheikunde, (dier)geneeskunde, biomedische wetenschappen, farmacie of milieukunde.

Ieder NVT-lid kan zich naast het algemene lidmaatschap tevens aanmelden als lid van één of meerdere secties of werkgroepen van de vereniging. Een sectie richt zich op een onderscheiden deelgebied van de toxicologie, terwijl het aandachtsgebied van een werkgroep van belang is voor diverse richtingen binnen de toxicologie. De NVT kent thans de secties Arbeidstoxicologie, Genetische toxicologie, Milieutoxicologie, Teratologie en Reproductietoxicologie, Toxicologie en Risicobeoordeling en Toxicologische Pathologie. Daarnaast zijn er de commissies, die zich op de organistorische deelgebieden richten.

De Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) beoogt de belangen van het vakgebied toxicologie in de ruimste zin te behartigen. De NVT heeft uitdrukkelijk niet tot doel de rechtspositionele belangen te behartigen van de individuele Verenigingsleden, tenzij deze belangen direct gerelateerd zijn aan de beoefening van het vakgebied. Uitgangspunt voor het beleid van de NVT vormt artikel 3 van de Statuten, dat luidt:

1. Het bevorderen van inzichten in de verschillende aspecten van de toxicologie gericht op de bescherming van mens en milieu. Deze doelstelling kan worden bereikt door:

  • het verbeteren van de communicatie tussen toxicologen en het bevorderen van uitwisseling van informatie tussen onderzoekers;
  • het onderhouden van contacten met internationale organisaties op toxicologisch gebied;
  • het bevorderen van toxicologisch onderzoek in het algemeen en in het bijzonder het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die stimulerend kunnen werken in die gebieden van de toxicologie waar een dringende behoefte aan kennis en inzicht bestaat;
  • het bevorderen van het onderwijs in de toxicologie;
  • het bevorderen dat aan nieuw verkregen inzichten bekendheid wordt gegeven.

2. Bij de tenuitvoerlegging van de genoemde doelstellingselementen wordt in het bijzonder gedacht aan:

  • het organiseren van symposia en het verlenen van steun bij het organiseren van symposia;
  • het organiseren van workshops en andere ad hoc-bijeenkomsten betreffende bepaalde specifieke problemen;
  • het éénmaal per jaar houden van een breed geschakeerde wetenschappelijke vergadering, vooral bedoeld voor het accentueren van de toxicologie en daarmee van de noodzaak tot samenwerking van onderzoekers uit de verschillende gebieden;
  • het regelen van de status (erkenning, registratie, aantekening, etcetera) van toxicologen, werkzaam op de in de doelstelling genoemde gebieden van activiteit.