Lijkt het je leuk een keer een bijdrage te leveren aan de sectie, meld je dan bij Jacqueline Biesterbos. Mocht je meer informatie willen over de taken van het bestuur, kijk dan op de NVT website of neem contact op met Jacqueline Biesterbos of Annette Wilschut.

 


 

De Sectie Risicobeoordeling houdt zich bezig met de wisselwerking tussen toxicologische kennis en beleidsmatige interpretatie. Populair gezegd komt het er op neer dat de sectie zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met toxicologische risico-evaluatie. De activiteiten van de sectie zijn meer probleem- dan discipline gericht.

 

Het sectiebestuur geeft uitvoering aan het op informele en collegiale wijze bevorderen van contacten tussen leden, het slaan van bruggen met andere secties, evenals het uitwisselen van kennis, concepten en meningen op het gebied van de toxicologische risicobeoordeling. Ter verwezenlijking van deze doelen bevordert het Sectiebestuur de volgende activiteiten:
• workshops
• symposia
• open huis bijeenkomsten
• communicatie en interactie tussen NVT leden.
Gestreefd wordt naar minimaal 2 evenementen per jaar voor leden van de sectie en belangstellenden vanuit de NVT. Sectiebestuursleden treden op als moderator of katalysator.

 

Het bestuur van de sectie is een afspiegeling van de instanties en bedrijven die werkzaam zijn binnen het veld van de toxicologische risicobeoordeling, zoals:
• overheid
• bedrijfsleven
• adviesorganen en onderzoeksinstellingen

 

Het bestuur van de sectie bestaat uit minimaal 3 personen, en kent tenminste een voorzitter en een secretaris. Het bestuur verdeelt de taken onderling. Om de dynamiek te bevorderen wordt het bestuurslidmaatschap in principe voor een periode van drie jaar aangegaan, waarna een maal een directe herbenoeming mogelijk is. De secretaris bewaakt het schema van aftreden. Er is sprake van een quorum bij tenminste 3 personen. Kandidaat-bestuursleden van de sectie melden zich spontaan aan bij het sectiebestuur of worden eventueel aangezocht. Bij de keuze houdt het sectiebestuur rekening met de gewenste afspiegeling van de instanties en bedrijven die werkzaam zijn binnen het veld van de toxicologische risicobeoordeling. Het sectiebestuur evalueert jaarlijks de samenstelling en zal over zaken als nieuw aangetreden bestuursleden, vergaderdata en georganiseerde evenementen algemene bekendheid geven middels publicatie in bijvoorbeeld TCDD. Het sectiebestuur neemt een beslissing inzake eventuele bezwaren ten aanzien van nieuwe bestuursleden.