Doelstellingen van de sectie Arbeidstoxiologie

De doelstellingen en hiermee samenhangende activiteiten van de Sectie Arbeidstoxicologie zijn als volgt:

1. Het bevorderen en coördineren van wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de arbeidstoxicologie, bijvoorbeeld door:

• het organiseren en stimuleren van wetenschappelijke bijeenkomsten;
• het onderhouden van contacten met wetenschappers werkzaam in verwante vakgebieden en het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking, met name bevordering van samenwerking binnen bedrijfsgeneeskundige diensten en wetenschappelijke instituten;
• het bevorderen van internationale contacten op het gebied van de arbeidstoxicologie;
• het signaleren van lacunes in kennis met betrekking tot risico-evaluaties.

2. Het meewerken aan c.q. het organiseren van workshops en symposia met een didactisch oogmerk ten behoeve van de arbeidsgezondheidszorg in concrete situaties. De onderwerpen die bij deze bijeenkomsten worden behandeld zijn bijvoorbeeld:
• interpretatie van acuut en (semi)chronisch toxiciteitsonderzoek;
• extrapolatie van orale toedieningsroute naar dermale of inhalatoire routes;
• interpretatie van mutageniteitstesten;
• ontwikkeling van bedrijfsnormen;
• opstellen van grenswaarden;
• mogelijkheden voor biologische monitoring;
• biologisch effect-monitoring;
• gezondheidskundig onderzoek.

De Sectie Arbeidstoxicologie heeft vanaf haar oprichting op 11 januari 1989 regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd, onder andere samen met arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en andere deskundigen, verenigd in de Stichting Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC). De thema's die bij deze druk bezochte bijeenkomsten aan de orde kwamen maakten duidelijk dat de Sectie Arbeidstoxicologie als wetenschappelijk platform een belangrijke bijdrage kan leveren bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in met name concrete arbeidssituaties.