Prof. dr. Joep van den Berckenprijs

Als eerbetoon aan de Utrechtse neurotoxicoloog Prof. dr. Joep van den Bercken is door het UTOX (een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, RIVM en TNO op het gebied van de toxicologie) een prijs ingesteld ter stimulering van het onderzoek van jonge toxicologen. Inmiddels is het UTOX overgegaan in het IRAS en wordt sinds 2003 deze prijs uitgereikt door de NVT. De prijs ter waarde van €1000 wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de NVT.

De beoordeling van de nominaties en de uitreiking van de prijs vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een commissie ingesteld door de voorzitter van de NVT. Deze commissie wordt elk jaar op ad-hoc basis vastgesteld, waarbij leden worden gezocht die geen betrokkenheid hebben bij de aangemelde kandidaten. De commissie van prominente toxicologen beoordeelt de proefschriften en selecteert de prijswinnaar. Tijdens de jaarvergadering zal de prijswinnaar in een korte voordracht (ca. 15 minuten) zijn/haar onderzoek toelichten.

Deelname staat open voor onderzoekers die hun proefschrift in het kalenderjaar voorafgaand aan de jaarvergadering hebben verdedigd en lid zijn van de NVT. Nominaties voor de prijs worden gedaan door het promotieteam (de promotor(es) en (co)promotores).

Voordrachten gaan vergezeld van:

  • Een kort CV van de kandidaat
  • Een PDF van het proefschrift
  • Een inhoudelijke samenvatting van het proefschrift (maximaal 400 woorden) en een motivatie (maximaal 2 pagina’s), waarin de volgende aspecten aan de orde komen:
   1. Originaliteit
   2. Wetenschappelijke kwaliteit (publicaties (bibliografie), rapportages (door instellingen, niet noodzakelijkerwijs peer reviewed), boekbijdragen, abstracts/voordrachten op uitnodiging)
   3. Maatschappelijke relevantie (patenten, bijdragen aan risico-evaluaties, publieksactiviteiten) 

De documenten voor kandidaten voor de Joep van den Berckenprijs 2022 dienen vóór 1 maart 2024 te worden gestuurd naar de voorzitter van de NVT:

Prof. dr. Paul Jennings, p.jennings@vu.nl 

 

PROCEDURE EN BEOORDELINGSCRITERIA

Als eerbetoon aan de Utrecht neurotoxicoloog prof. dr. Joep van den Bercken is door de NVT een prijs ingesteld ter stimulering van het onderzoek van jonge toxicologen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1000.

In aanmerking komen
Alle proefschriften die onderzoek beschrijven op het gebied van de toxicologie. Deze worden voorgedragen door de (co)promotor van de kandidaat. Ook (co)promotores die niet direct werkzaam zijn in de toxicologie kunnen kandidaten voordragen, voor zover het proefschrift wel een toxicologisch onderzoek betreft, hetgeen in de motivatie dient te worden aangetoond. Kandidaten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) en hebben hun proefschrift verdedigd in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking tijdens de Jaarvergadering.

Deadline
Het proefschrift dient vóór 1 maart van het jaar van de Jaarvergadering (ofwel het jaar na de verdediging) te zijn ingestuurd om voor de Joep van den Berckenprijs van dat jaar in aanmerking te komen. De voorzitter van de vereniging stuurt hiertoe een uitnodiging rond bij de hoogleraren in de vereniging.

Procedure
De beoordelingscommissie wordt samengesteld door de voorzitter van de NVT en bestaat verder uit vijf gerenommeerde toxicologen. In de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met een vertegenwoordiging van academia, instituten en bedrijfsleven, verdeeld over de diverse vakgebieden van de toxicologie. De leden van de beoordelingscommissie hebben zelf geen betrokkenheid bij de te beoordelen proefschriften.
De beoordelingscommissie kent de Joep van den Berckenprijs toe. Daarbij geldt dat tenminste 2/3 van de personen die zitting hebben in de beoordelingscommissie achter het besluit staan. De beoordelingscommissie zal kort, schriftelijk het NVT bestuur op de hoogte stellen van de argumentatie voor de toekenning van de Joep van den Berckenprijs.
De winnaar van de Joep van den Berckenprijs wordt op de Jaarvergadering van de NVT aan de leden bekend gemaakt, waarna de winnaar een presentatie zal geven over zijn/haar promotieonderzoek.

Beoordelingscriteria

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

 1. Originaliteit/innovatief karakter
  Het onderzoek dat wordt beschreven is vernieuwend, maar kan gebaseerd zijn op eerder uitgevoerd onderzoek binnen de groep. Het onderzoek is discipline-overstijgend of aantoonbaar vernieuwend binnen haar eigen discipline.
 1. Wetenschappelijke kwaliteit
  Er moet sprake zijn van een duidelijk theoretisch kader waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. De verhouding tot eerder onderzoek, ook internationaal uitgevoerd, is helder uiteengezet. De onderzoeksresultaten zijn helder beschreven en gepubliceerd in wetenschappelijke peer reviewed tijdschriften.
 1. Toxicologische impact
  Het beschreven onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van het toxicologisch onderzoek binnen Nederland.
 1. Maatschappelijke impact
  De maatschappelijke impact kan worden afgeleid uit verkregen patenten, publieksbijdragen, of risico-evaluaties uitgevoerd ten behoeve van instanties actief of het gebied van risico-evaluatie van chemische verbindingen.