Selecteer een pagina

1 De Vereniging

1.1 Het Bestuur der Vereniging kan zich laten bijstaan door één of meer door haar in the stellen Commissies.
1.2 Binnen de Vereniging zal de oprichting van Secties en Werkgroepen, gericht op bepaalde onderwerpen binnen het kader van de doelstellingen van de Vereniging, mogelijk zijn. Beslissingen daaromtrent worden genomen door de Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuur en tenminste twintig leden der Vereniging.

1.3 De leden van de Vereniging zijn gerechtigd zich aan te melden voor het lidmaatschap van één of meer Secties en/of Werkgroepen.
1.4 Convocaties voor Bestuursvergaderingen der Vereniging dienen met een termijn van tenminste tien dagen vanaf datum poststempel aan de Sectie- en Werkgroepbesturen en de Commissies te worden gezonden.
1.5 Het Bestuur der Vereniging verplicht zich de door de Sectie- en Werkgroepbesturen en de Commissies aangewezen waarnemers in de gelegenheid te stellen de Bestuursvergaderingen der Vereniging bij te wonen.
1.6 Het Bestuur der Vereniging kan één of meer van haar leden aanwijzen, die de vergaderingen van de Sectie- en Werkgroepbesturen en de Commissies kunnen bijwonen.
1.7 Candidaten voor het Bestuur van de Vereniging worden door het zittende Bestuur van de Vereniging per convocatie voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Leden van de Vereniging kunnen tegencandidaten indienen, mits ondersteund door tenminste vijf leden van de Vereniging. Een en ander moet tenminste veertien dagen vóór de betreffende Algemene Vergadering schriftelijk ter kennis van de Secretaris van de Vereniging worden gebracht.2 De Commissies2.1. Algemeen2.1.1 Het Bestuur van de Vereniging beslist over instelling en opheffing van Commissies
2.1.2 Het Bestuur der Vereniging beslist over omvang en takenpakket van de Commissies en benoemt en ontslaat de Voorzitters en de leden van de Commissies.
2.1.3 De leden van een Commissie verdelen de taken onderling en benoemen en ontslaan, indien nodig, een Secretaris en een Penningmeester.
2.1.4 De Commissies wijzen, elk voor zich, uit hun midden een vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordigers zijn gerechtigd als waarnemers de vergaderingen van het Bestuur der Vereniging bij te wonen.
2.1.5 De Commissies vergaderen zo dikwijls haar Voorzitters het nodig oordelen en voorts indien het door tenminste twee leden van de Commissie, met opgaaf van reden, aan de Voorzitter is verzocht.
2.1.6 Convocaties van Commissievergaderingen dienen met een termijn van tenminste tien dagen vanaf datum dagstempel te worden toegezonden aan de leden van de Commissie alsmede aan de Secretaris van het Bestuur der Vereniging.
2.1.7 Begrotingsvoorstellen ten behoeve van de door een Commissie voorgenomen activiteiten dienen jaarlijks vóór 1 november te worden ingediend bij het Bestuur der Vereniging.2.2 Het Concilium Toxicologicum (CT)

2.2.1 De leden van het Concilium Toxicologicum

2.2.1.1 Het Concilium Toxicologicum is een Commissie die bestaat uit zeven leden van de Vereniging, van wie er gelijke aantallen verbonden zijn aan Nederlandse universiteiten en werkzaam zijn in het veld van de toegepaste toxicologie. De voorzitter is hoogleraar toxicologie aan een Nederlandse universiteit en treedt, in principe, op als woordvoerder.
2.2.1.2 De voorzitter en de overige leden van het Concilium Toxicologicum worden benoemd door het Bestuur der Vereniging voor een periode van drie jaar; zij zijn terstond herbenoembaar voor één periode. Het Concilium Toxicologicum stelt een aftreedschema vast.
2.2.1.3 De leden van het Concilium Toxicologicum moeten als toxicoloog geregistreerd zijn in het Register van de Vereniging.
2.2.1.4 De leden van het Concilium Toxicologicum kunnen niet tevens lid zijn van de Registratiecommissie Toxicologie of de Beroepscommissie Registratie Toxicologen.
2.2.1.5 De leden van het Concilium Toxicologicum wijzen, indien gewenst, uit hun midden een Secretaris en/of een Vice-voorzitter aan.
2.2.1.6 Het lidmaatschap van het Concilium Toxicologicum eindigt:

 • bij overlijden
 • op verzoek van het lid
 • bij aanvaarden van een functie die krachtens art. 2.2.1.4 niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het Concilium Toxicologicum
 • ten gevolge van royement door het Bestuur der Vereniging.

2.2.2 De taak van het Concilium Toxicologicum

2.2.2.1 Het Concilium Toxicologicum bepaalt per Besluit de eisen van kennis en vakbekwaamheid waaraan een kandidaat moet voldoen om te worden ingeschreven in het Register van Toxicologen. Tevens stelt het Concilium Toxicologicum per Besluit de eindtermen vast van de tot registratie leidende opleiding, na overleg met de Registratiecommissie en eventueel met de Commissie Opleiding Toxicologie en het Bestuur van de Vereniging.

2.2.3 Besluiten

2.2.3.1 Het Concilium Toxicologicum maakt besluiten betreffende eisen van kennis en vakbekwaamheid en eindtermen van de opleiding openbaar in het officiële orgaan van de Vereniging.
2.2.3.2 Besluiten zoals omschreven in art. 2.2.2.1, alsook wijzigingen daarin, vereisen de instemming van tenminste vijf leden van het Concilium Toxicologicum.
2.2.3.3 Besluiten betreffende eisen en eindtermen worden binnen één maand ter kennis gebracht van de Registratiecommissie en de Opleiders. Voor de toxicologen-in-opleiding die al staan ingeschreven op de lijst van toxicologen-in-opleiding zullen wijzigingen alleen van toepassing zijn indien instemming is verkregen van de Opleider, gehoord de kandidaat.

2.2.4 Opleiders en Opleidingscommissies

2.2.4.1 Door de Registratiecommissie worden Opleiders uit het universitaire veld en uit het toepassingsgerichte veld benoemd. De Opleiders worden benoemd voor een periode van vijf jaar; zij zijn herbenoembaar.
2.2.4.2 Het Concilium Toxicologicum stelt per Besluit de eisen vast die aan de Opleiders gesteld moeten worden.
2.2.4.3 De Opleiders dragen de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding tot toxicoloog; zij dienen, op verzoek van de kandidaat, zowel de aanvraag tot opname op de lijst van toxicologen-in-opleiding (voorzien van een opleidingsplan), alsook de uiteindelijke voordracht tot registratie als toxicoloog bij de Registratiecommissie in.
2.2.4.4 De beoordeling van de scholing in de praktijk van de toxicoloog-onderzoeker wordt door de promotor, die als Opleider fungeert, en de door de universiteit aangewezen promotiecommissie verricht. Dit deel van de opleiding dient afgerond te worden met een promotie.
2.2.4.5 Ter beoordeling van de scholing in de praktijk van de deskundige toegepaste toxicologie binnen een bedrijf of instelling anders dan een universiteit, stelt de Registratiecommissie in overleg met de Opleider een Opleidingscommissie samen van twee tot vier leden, die voor de desbetreffende kandidaat specifiek wordt aangewezen. De Opleider is voorzitter en lid van de Opleidingscommissie.
2.2.4.6 Het Concilium Toxicologicum stelt per Besluit de eisen vast waaraan de leden van de Opleidingscommissie moeten voldoen.
2.2.4.7 De Opleidingscommissie informeert de Registratiecommissie door middel van een opleidingsplan over de voorgenomen werkzaamheden tijdens de scholing in de praktijk. Bij het voltooien van die scholing rapporteert de Opleidingscommissie aan de Registratiecommissie over de feitelijk verrichte werkzaamheden. De Registratiecommissie heeft daartoe inzage in de werkzaamheden van de kandidaat en zal door de werkgever van de kandidaat in staat moeten worden gesteld de kwaliteit van de werkzaamheden te beoordelen; hiertoe wordt vooraf een afspraak gemaakt die in het opleidingsplan wordt opgenomen. 2.2.4.8 Het bedrijf of de instelling waar een kandidaat werkzaam is dient vooraf een verklaring af te geven dat de praktijkopleiding onder de in art. 2 lid 2.4 genoemde voorwaarden mogelijk is. Indien het betreffende bedrijf of instelling naderhand op deze verklaring terugkomt, is de Opleider niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dit heeft voor de kandidaat. Indien het vertrouwelijk karakter van de werkzaamheden van een kandidaat binnen een bepaald bedrijf of bepaalde instellingeen beoordeling van de scholing in de praktijk onmogelijk maakt, is registratie op basis van dat werk onmogelijk.
2.2.4.9 De kandidaat stelt de Opleider tenminste tweemaal per jaar schriftelijk op de hoogte van de voortgang van zijn/haar opleiding. Naar aanleiding van die rapportage belegt de Opleider een vergadering van de Opleidingscommissie en de kandidaat.
2.2.4.10 Aan het einde van de scholing in de praktijk stelt de opleidingscommissie in een slotvergadering vast of de kandidaat aan de eindtermen voldoet. De Opleider stelt de kandidaat hiervan schriftelijk in kennis en draagt de kandidaat aan de Registratiecommissie voor ter registratie.

2.2.5 Herregistratie

2.2.5.1 Een registratie is slechts vijf jaar geldig. Na vijf jaar kan herregistratie aangevraagd worden bij de Registratiecommissie.
2.2.5.2 Het Concilium Toxicologicum stelt per Besluit de eisen voor herregistratie vast.
2.2.5.3 De Registratiecommissie toetst of de kandidaat voor herregistratie voldoet aan de eisen gesteld in het desbetreffende besluit.

2.2.6 Toelating tot opleiding

2.2.6.1 De eisen voor toelating tot de voor registratie vereiste opleiding worden door het Concilium Toxicologicum per Besluit vastgesteld.
2.2.6.2 In bijzondere gevallen kan de Registratiecommissie aanvullende eisen stellen alvorens iemand op te nemen in de lijst van toxicologen-in-opleiding.

2.2.7 Overgangsregeling

2.2.7.1 Ten behoeve van hen die reeds langdurig werkzaam zijn in het veld van de toegepaste toxicologie maar wellicht niet voldoen aan de eisen voor registratie zoals geformuleerd in Besluit 2, eerste lid, zal éénmalig een overgangsregeling van kracht zijn.
2.2.7.2 Het Concilium Toxicologicum stelt per Besluit de eisen van kennis en vakbekwaamheid vast waaraan de candidaten voor registratie via de overgangsregeling moeten voldoen. De Registratiecommissie toetst de candidaten aan die eisen.

2.2.8 Rapportage

2.2.8.1 Het Concilium Toxicologicum dient jaarlijks vóór 1 november bij het Bestuur der Vereniging een verslag in van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
2.2.8.2 Het Bestuur der Vereniging publiceert het verslag in het officiële orgaan van de Vereniging.

2.3 De Registratiecommissie Toxicologie

2.3.1 De leden van de Registratiecommissie Toxicologie

2.3.1.1 De Registratiecommissie Toxicologie bestaat uit vijf leden van de Vereniging, deels afkomstig uit de kring van wetenschappelijke onderzoekers toxicologie, deels uit de kring van deskundigen toegepaste toxicologie. In principe treedt de Voorzitter op als woordvoerder.
2.3.1.2 De Voorzitter en de overige leden van de Registratiecommissie Toxicologie worden benoemd door het Bestuur van de Vereniging voor een periode van drie jaar; zij zijn terstond herbenoembaar voor één periode. De Registratiecommissie Toxicologie stelt een aftreedschema vast.
2.3.1.3 De Voorzitter en de overige leden van de Registratiecommissie Toxicologie moeten als toxicoloog geregistreerd zijn in het Register van de Vereniging.
2.3.1.4 De leden van de Registratiecommissie kunnen niet tevens lid zijn van het Concilium Toxicologicum of de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
2.3.1.5 De leden van de Registratiecommissie Toxicologie wijzen uit hun midden, indien gewenst, een Secretaris en een Vice-voorzitter aan.
2.3.1.6 Het lidmaatschap van de Registratiecommissie Toxicologie eindigt:

 • bij overlijden
 • op verzoek van het lid
 • bij aanvaarden van een functie die krachtens art. 2.3.1.4 niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Registratiecommissie Toxicologie
 • ten gevolge van royement door het Bestuur der Vereniging.

2.3.2 Het Register

2.3.2.1 De Registratiecommissie Toxicologie houdt een Register van erkende toxicologen aan.
2.3.2.2 In dit Register worden op aanvraag van de betrokkenen ingeschreven degenen die voldoen aan de door het Concilium Toxicologicum vastgestelde eisen van vakbekwaamheid zoals vastgelegd in betreffende Besluiten.
2.3.2.3 Het Register vermeldt voor iedere geregistreerde toxicoloog op grond van welke Besluiten tot inschrijving is besloten.
2.3.2.4 Van de toxicologen-in-opleiding wordt een lijst bijgehouden waarin per persoon de Opleider en de overige leden van de Opleidingscommissie bij naam worden vermeld.

2.3.3 Besluitvorming en registratie

2.3.3.1 De aanvragen tot inschrijving in het Register van erkende toxicologen worden steeds behandeld in vergaderingen van de Registratiecommissie Toxicologie waaraan tenminste vier van de vijf leden deelnemen.
2.3.3.2 Bij de behandeling van een aanvraag tot inschrijving in het Register onthoudt een lid van de Registratiecommissie Toxicologie dat als de Opleider of als lid van de Opleidingscommissie van de aanvrager heeft gefungeerd, zich van stemming.
2.3.3.4 Acht de vergadering van de Registratiecommissie Toxicologie de aanvraag met meerderheid van stemmen gegrond, dan wordt de aanvrager met onmiddelijke ingang in het Register ingeschreven.
2.3.3.4 Indien een aanvraag in eerste aanleg niet met meerderheid van stemmen wordt goedgekeurd, zal nader overleg plaatsvinden met de Opleider en/of zal de aanvrager worden verzocht om schriftelijk nadere toelichting te verstrekken dan wel om persoonlijk te verschijnen.
2.3.3.5 Indien de Registratiecommissie Toxicologie besluit de aanvrager niet in het Register in te schrijven, kan deze binnen drie maanden na ontvangst van het bericht van de weigering in beroep komen bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.

2.3.4 Inschrijving en uitschrijving in/uit het Register

2.3.4.1 Een in het Register ingeschreven toxicoloog kan door de Registratiecommissie Toxicologie uit het Register worden geschreven als hij gedurende vijf jaar niet regelmatig werkzaam is geweest als toxicoloog-onderzoeker of als deskundige-toegepaste-toxicologie.
2.3.4.2 Alvorens een beslissing tot uitschrijven te nemen stelt de Registratiecommissie Toxicologie de betrokkene in de gelegenheid door haar te worden gehoord.
2.3.4.3 Indien de Registratiecommissie Toxicologie besluit betrokkene uit het Register te schrijven, doet zij hem/haar van deze beslissing onverwijld schriftelijke mededeling.
2.3.4.4 Tegen de beslissing van de Registratiecommissie Toxicologie tot uitschrijven uit het Register kan de betrokkene binnen drie maanden na ontvangst van het bericht van uitschrijven in beroep gaan bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
2.3.4.5 Hij/zij die krachtens het bepaalde in art. 2.3.4.1 van het Register is afgevoerd, kan op aanvraag opnieuw in het Register worden ingeschreven indien hij/zij opnieuw aan de vastgestelde eisen voldoet zoals geformuleerd in de Besluiten van het Concilium Toxicologicum.
2.3.4.6 De Registratiecommissie Toxicologie deelt aan het Concilium Toxicologicum en aan het Bestuur van de Vereniging mede de namen van de toxicologen die in het Register zijn opgenomen, onder vermelding van de Besluiten krachtens welke de toxicologen zijn ingeschreven, alsmede de namen van hen die van het Register zijn afgevoerd.
2.3.4.7 De Registratiecommissie Toxicologie publiceert de mutaties van het Register in het officiële orgaan van de Vereniging.
2.3.4.8 De Registratiecommissie Toxicologie stelt de betrokken toxicoloog-in-opleiding op de hoogte van zijn toename op de lijst van ingeschreven toxicologen-in-opleiding en publiceert mutaties van deze lijst regelmatig in het officiële orgaan van de Vereniging.

2.3.5 Opleiders en Opleidingscommissies

2.3.5.1 De Registratiecommissie Toxicologie benoemt de Opleiders en overige leden van de Opleidingscommissies.
2.3.5.2 De Registratiecommissie Toxicologie wijst voor elke toxicoloog-in-opleiding de Opleider en de overige leden van de Opleidingscommissie aan. De toxicoloog-in-opleiding ontvangt hiervan onverwijld bericht.
2.3.5.3 De Registratiecommissie Toxicologie behandelt de aanvragen van individuele personen tot benoeming tot Opleider of tot lid van een Opleidingscommissie en toetst deze aan de eisen daartoe gesteld door het Concilium Toxicologicum.
2.3.5.4 Bij de behandeling van een aanvraag tot benoeming van één van de leden van de Registratiecommissie Toxicologie tot Opleider of lid van een Opleidingscommissie onthoudt dat lid zich van stemming.
2.3.5.5 Een aanvraag moet schriftelijk, vergezeld van de nodige inlichtingen en bewijsstukken, door de betrokkene worden ingediend bij de Secretaris van de Registratiecommissie Toxicologie.
2.3.5.6 De Registratiecommissie Toxicologie kan de aanvrager oproepen voor haar te verschijnen; de aanvrager moet door de Registratiecommissie Toxicologie worden gehoord indien hij/zij de wens daartoe te kennen geeft.
2.3.5.7 De Registratiecommissie Toxicologie neemt haar beslissing tot erkenning met meerderheid van stemmen binnen vier maanden nadat de Secretaris van de Registratiecommissie Toxicologie de aanvraag heeft ontvangen. De beslissing wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
2.3.5.8 Indien de Registratiecommissie Toxicologie besluit de aanvrager niet te erkennen tot Opleider of lid van een Opleidingscommissie, kan de aanvrager binnen drie maanden na ontvangst van het bericht van de weigering in beroep komen bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
2.3.5.9 De erkenning als Opleider of als lid van een Opleidingscommissie kan door de Registratiecommissie Toxicologie worden ingetrokken indien de betrokkene geacht wordt niet meer te voldoen aan de door het Concilium Toxicologicum vastgestelde eisen.
2.3.5.10 Alvorens een besluit tot intrekking te nemen kan de Registratiecommissie Toxicologie de betrokkene oproepen voor haar te verschijnen; de betrokkene moet door de Registratiecommissie Toxicologie worden gehoord indien hij/zij daartoe de wens te kennen geeft.
2.3.5.11 De betrokkene wordt door de Registratiecommissie Toxicologie onverwijld schriftelijk in kennis gesteld van het besluit van de intrekking van de erkenning als Opleider of als lid van een Opleidingscommissie.
2.3.5.12 De betrokkene kan binnen drie maanden na ontvangst van het bericht van de intrekking van de erkenning als Opleider of als lid van een Opleidingscommissie in beroep komen bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.

2.3.6 Voorstellen aan het Concilium Toxicologicum

2.3.6.1 De Registratiecommissie Toxicologie kan aan het Concilium Toxicologicum voorstellen doen aangaande de eisen van kennis en vakbekwaamheid en de eindtermen van de voor registratie vereiste opleiding van toxicologen.

2.3.7 Rapportage

2.3.7.1 De Registratiecommissie Toxicologie dient jaarlijks vóór 1 november bij het Bestuur der Vereniging een verslag in van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
2.3.7.2 Het Bestuur der Vereniging publiceert het verslag in het officiële orgaan van de Vereniging.

2.4 De Beroepscommissie Registratie Toxicologen

2.4.1 De leden van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie

2.4.1.1 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie bestaat uit drie leden, allen behorende tot het oudere en wijzere deel van het ledenbestand en niet direct betrokken bij de opleiding van toxicologen. In principe treedt de Voorzitter op als woordvoerder.
2.4.1.2 De Voorzitter en de overige leden worden benoemd door het Bestuur van de Vereniging voor een periode van drie jaar; zij zijn terstond herbenoembaar voor één jaar. De Beroepscommissie Registratie Toxicologie stelt een aftreedschema vast.
2.4.1.3 De leden van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie moeten als toxicoloog geregistreerd zijn in het Register van de Vereniging.
2.4.1.4 De leden van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie kunnen niet tevens lid zijn van het Concilium Toxicologie, de Registratiecommissie Toxicologie, de Commissie Opleiding in de Toxicologie of het Bestuur der Vereniging.
2.4.1.5 De leden van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie wijzen uit hun midden een Secretaris aan.
2.4.1.6. Het lidmaatschap van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie eindigt:

 • bij overlijden
 • op verzoek van het lid
 • bij aanvaarden van een functie die krachtens art. 2.4.1.4 niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie
 • ten gevolge van royement door het Bestuur der Vereniging.

2.4.2 Werkwijze

2.4.2.1 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie kan slechts besluiten nemen bij voltalligheid der leden; zij neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen.
2.4.2.2 Bij afwezigheid van één der leden van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie voor een periode langer dan zes weken wordt dat lid, indien noodzakelijk, vervangen door een door het Bestuur der Vereniging aan tw wijzen plaatsvervanger; de plaatsvervanging eindigt bij terugkeer van het eerdergenoemde (permanente) lid.
2.4.2.3 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie behandelt de bij haar ingestelde beroepszaken conform de in de artikelen 2.3.3.6, 2.3.4.4, 2.3.5.8 en 2.3.5.12 vermelde beroepsmogelijkheden. Tegen de beslissingen van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie is geen beroep mogelijk.
2.4.2.4 Het beroep moet schriftelijk bij de Secretaris van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie worden ingediend, vergezeld van een afschrift van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.
2.4.2.5 De secretaris van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie deelt, zodra hij de stukken heeft ontvangen, terstond aan de Secretaris van de Registratiecommissie Toxicologie mede dat er bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie beroep is ingesteld, met vermelding van de beslissing waartegen beroep is ingesteld.
2.4.2.6 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie kan een beroep schriftelijk behandelen en afdoen, tenzij één van de betrokkenen de wens te kennen geeft te worden gehoord.
2.4.2.7 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie kan de betrokkenen oproepen voor haar te verschijnen; de betrokkenen moeten door de Beroepscommissie Registratie Toxicologie worden gehoord indien één van hen de wens te kennen geeft te worden gehoord.
2.4.2.8 Betrokkene kan zich bij de behandeling van zijn/haar beroepszaak laten bijstaan door één adviseur. Indien betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken moet hij/zij daarvan tenminste veertien dagen voor de datum waarop zijn/haar beroepszaak zal worden behandeld schriftelijk kennis geven aan de Secretaris van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
2.4.2.9 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie neemt een beslissing zo mogelijk binnen vier maanden nadat de Secretaris de stukken heeft ontvangen. Slechts indien de zorgvuldigheid van de procedure dit vereist kan de Beroepscommissie Registratie Toxicologie van deze termijn afwijken.
2.4.2.10 Beslissingen van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie worden terstond schriftelijk aan betrokkene medegedeeld, met afschrift aan de Registratiecommissie Toxicologie.

2.4.3 Rapportage

2.4.3.1 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie dient jaarlijks vóór 1 november bij het Bestuur der Vereniging een verslag in van haar werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar , zonder vermelding van de persoonlijke gegevens van hen die in beroep zijn gegaan.
2.4.3.2 Het Bestuur der Vereniging publiceert het verslag in het officiële orgaan van de Vereniging.

3 De Secties en Werkgroepen

3.1 Een sectie ontplooit haar activiteiten binnen een naar het oordeel van het Bestuur der Vereniging goed gedefinieerde subdiscipline van de Toxicologie. Een Werkgroep richt haar activiteiten op, naar het oordeel van het Bestuur der Vereniging, methodische/technische aspecten binnen de Toxicologie.
3.2 Waar in de artikelen 3.3 tot en met 4.1 sprake is van Secties worden impleciet ook Werkgroepen begrepen.
3.3 Een Sectie wordt bestuurd door een Bestuur bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vier door de leden van de Sectie te benoemen leden.
3.4 Candidaten voor het Sectiebestuur worden aan de leden van de Sectie voorgesteld c.q. door de leden van de Sectie verkozen op een door het Sectiebestuur te bepalen wijze. Een aldus door de Sectie voorgedragen Bestuur wordt daarna in de eerstvolgende Algemene Vergadering der Vereniging geïnstalleerd.
3.5 Bestuursleden der Secties treden periodiek af volgens een door het Sectiebestuur te bepalen rooster, zodanig dat in een tijdvak van drie kalenderjaren ieder Bestuurslid tenminste éénmaal is afgetreden. Een afgetreden Sectiebestuurslid is direct herbenoembaar. De leden van een Sectiebestuur verdelen de functies onderling.
3.6 De Sectiebesturen wijzen, ieder voor zich, een lid aan dat gerechtigd is als waarnemer de vergaderingen van het Bestuur der Vereniging bij te wonen.
3.7 De Sectiebesturen vergaderen zo dikwijls haar Voorzitters het nodig oordelen en voorts indien zulks door tenminste twee leden van het Sectiebestuur, met opgaaf van redenen, aan de Voorzitter is verzocht.
3.8 Convocaties voor Bestuursvergaderingen der Secties dienen met een termijn van tenminste tien dagen vanaf datum poststempel te worden toegezonden aan de leden van het Sectiebestuur alsmede aan de Secretaris van het Bestuur der Vereniging.
3.9 Begrotingsvoorstellen ten behoeve van de door de Sectie voorgenomen activiteiten dienen jaarlijks vóór 1 november te worden ingediend bij het Bestuur der Vereniging. Secties kunnen aangesloten zijn bij internationale overkoepelende organisaties. De leden van dergelijke Secties vormen dan gezamenlijk de Nederlandse vertegenwoordiging van die internationale organisatie. Zij verplichten zich de contributie die voor het lidmaatschap van die internationale organisatie jaarlijks verschuldigd is, te voldoen bij de Penningmeester der Vereniging.
3.10 Een Sectie kan geherstructureerd of ontbonden worden bij Besluit van de Algemene Vergadering der Vereniging op voorstel van het Bestuur der Vereniging en de meerderheid van de leden van de betrokken Sectie.

4 Wetenschappelijke vergaderingen

4.1 De leden van de Vereniging zijn gerechtigd deel te nemen aan alle door de Vereniging en haar Secties georganiseerde wetenschappelijke bijeenkomsten.
4.2 Indien bepaalde omstandigheden een beperkte deelname aan bepaalde wetenschappelijke bijeenkomsten rechtvaardigt dient dit, met opgaaf van redenen, te worden medegedeeld in de betreffende convocaties.
4.3 Wetenschappelijke bijeenkomsten dienen met een termijn van tenminste een maand binnen de Vereniging algemeen bekend te worden gemaakt.

5 Slotbepaling

5.1 Per 31 januari 1997 kent de Vereniging de volgende Commissies, Secties en Werkgroepen:

 • Concilium Toxicologicum
 • Registratiecommissie Toxicologie
 • Beroepscommissie Registratie Toxicologie
 • Commissie Opleiding in de Toxicologie
 • Sectie Genetische Toxicologie
 • Sectie Milieutoxicologie
 • Sectie Toxicologische Pathologie
 • Sectie Arbeidstoxicologie
 • Sectie Teratologie en Reproduktietoxicologie
 • Sectie Toxicologie en Risicobeoordeling
 • Sectie In Vitro-Toxicologie

5.2 Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement behoeven een besluit van de Algemene Vergadering der Vereniging.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie
Utrecht, 9 januari 1997.