Huishoudelijk Reglement NVT 2017

                Huishoudelijk Reglement (pdf), origineel document

 

1.      De Vereniging

1.1    Statuten van de Vereniging zijn te vinden op de website: www.toxicologie.nl. In het huishoudelijk reglement worden deze nader gepreciseerd.
1.2   Het Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de Vereniging en kan zich laten bijstaan door één of meer door haar in te stellen Commissies.
1.3   Binnen de Vereniging zal de oprichting van Secties en Werkgroepen, gericht op bepaalde onderwerpen binnen het kader van de doelstellingen van de Vereniging, mogelijk zijn. Beslissingen daaromtrent worden genomen door de Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuur en tenminste 20 leden van de Vereniging.
1.4  De leden van de Vereniging zijn gerechtigd zich aan te melden voor het lidmaatschap van één of meer Secties en/of
Werkgroepen.

 

2      Het Bestuur

2.1   Aankondigingen en stukken voor de vergaderingen van het Bestuur van de Vereniging dienen met een termijn van tenminste 7 dagen aan de Sectie- en Werkgroepbesturen en de Commissies te worden gezonden.
2.2   Het Bestuur van de Vereniging verplicht zich de door de Sectiebesturen en de Commissies aangewezen waarnemers in de gelegenheid te stellen de vergaderingen van het Bestuur van de Vereniging bij te wonen. Het Bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. In tenminste de helft van de vergaderingen worden de activiteiten van de secties en de redactie van de TCDD/website geagendeerd.
2.3   Het Bestuur van de Vereniging kan één of meer van haar leden aanwijzen, die de vergaderingen van de Sectiebesturen en de Commissies kunnen bijwonen.
2.4   Kandidaten voor het Bestuur van de Vereniging worden door het zittende Bestuur van de Vereniging in een aankondiging  voorgesteld, die minstens 28 dagen voorafgaande aan de Algemene Vergadering aan alle leden wordt verstuurd. Leden van de Vereniging kunnen ook (tegen)kandidaten indienen, mits ondersteund door tenminste 5 leden van de Vereniging en tenminste 14 dagen vóór de betreffende Algemene Vergadering schriftelijk ter kennis van de secretaris van het Bestuur worden gebracht. Alle aangedragen kandidaten worden, samen met de agenda van de vergadering, 7 dagen vóór de betreffende Algemene Vergadering aan alle leden bekend gemaakt.
2.5   De taken van het Bestuur zijn beschreven in Bijlage 1.
2.6   Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen waarbij tenminste 3 leden van het Bestuur in de vergadering aanwezig zijn.

 

3 De Commissies/Werkgroepen

3.1 Het bestuur houdt een administratie bij van commissies en werkgroepen.
3.2 Het Bestuur van de Vereniging beslist over instelling en opheffing van Commissies en Werkgroepen.
3.3 Commissies bestaan voor onbepaalde tijd, terwijl Werkgroepen voor specifieke eenmalige doelen worden ingesteld met een looptijd van maximaal 2 jaar.
3.4 Het Bestuur van de Vereniging beslist over omvang en takenpakket van de Commissies/Werkgroepen en benoemt en ontslaat de voorzitters en de leden van de Commissies/Werkgroepen.
3.5 De leden van een Commissie/Werkgroep verdelen de taken onderling en benoemen en ontslaan, indien nodig, een secretaris en een penningmeester.
3.6 De Commissies/Werkgroepen wijzen, elk voor zich, uit hun midden een vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordigers zijn gerechtigd als waarnemers de vergaderingen van het Bestuur van de Vereniging bij te wonen.
3.7 De Commissies/Werkgroepen vergaderen zo dikwijls haar voorzitters het nodig oordelen en voorts indien het door tenminste 2 leden van de Commissie/Werkgroep, met opgaaf van reden, aan de voorzitter is verzocht.
3.8 Agenda en stukken van vergaderingen van Commissies/Werkgroepen dienen met een termijn van tenminste 7 dagen te worden toegezonden aan de leden van de Commissie/Werkgroep evenals aan de secretaris van het Bestuur van de Vereniging.
3.9 Begrotingsvoorstellen ten behoeve van de door Commissies/Werkgroepen voorgenomen activiteiten dienen jaarlijks vóór 1 november te worden ingediend bij het Bestuur van de Vereniging.

 

4 De Secties

4.1    Een Sectie ontplooit activiteiten binnen een naar het oordeel van het Bestuur van de Vereniging goed gedefinieerde subdiscipline/werkgebied van de Toxicologie.
4.2    Een Sectie wordt bestuurd door een Sectiebestuur bestaande uit tenminste 3 leden van de Sectie.
4.3    Kandidaten voor het Sectiebestuur worden aan de leden van de Sectie voorgesteld c.q. door de leden van de Sectie verkozen op een door het Sectiebestuur te bepalen wijze. Indien de Sectie geen andere leden heeft dan de beoogde leden van het Sectiebestuur dan benoemt het zittende Sectiebestuur de nieuwe bestuursleden.
4.4    Leden van de Sectiebesturen treden periodiek af volgens een door het Sectiebestuur te bepalen rooster, zodanig dat in een tijdvak van 3 kalenderjaren ieder bestuurslid tenminste éénmaal is afgetreden. Een afgetreden bestuurslid is direct herbenoembaar. De leden van een Sectiebestuur verdelen de functies onderling.
4.5    De Sectiebesturen wijzen, ieder voor zich, een lid aan dat gerechtigd is als waarnemer de vergaderingen van het Bestuur van de Vereniging bij te wonen.
4.6    De Sectiebesturen vergaderen zo dikwijls haar voorzitters het nodig oordelen en voorts indien dat door tenminste 2 leden van het Sectiebestuur, met opgaaf van redenen, aan de voorzitter is verzocht.
4. 7   Agenda en stukken voor vergaderingen van de Sectiebesturen dienen met een termijn van tenminste 7 dagen te worden toegezonden aan de leden van het Sectiebestuur evenals aan de secretaris van het Bestuur van de Vereniging.
4.8a    Begrotingsvoorstellen ten behoeve van de door de Sectie voorgenomen activiteiten dienen jaarlijks vóór 1 november te worden ingediend bij het Bestuur van de Vereniging.
4.8b    Secties kunnen aangesloten zijn bij (inter)nationale overkoepelende organisaties. De leden van dergelijke Secties vormen dan gezamenlijk de Nederlandse vertegenwoordiging van die internationale organisatie. Zij verplichten zich de contributie die voor het lidmaatschap van die internationale organisatie jaarlijks verschuldigd is, te voldoen bij de penningmeester van de Vereniging.
4.9    Een Sectie kan geherstructureerd of ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur van de Vereniging en de meerderheid van de leden van de betrokken Sectie.
4.10    Een Sectie levert vóór 1 maart een kort jaarverslag in bij de secretaris van de Vereniging en de redactie van de TCDD.

 

5 Wetenschappelijke vergaderingen

5.1    De leden van de Vereniging zijn gerechtigd deel te nemen aan alle door de Vereniging en haar Secties georganiseerde wetenschappelijke bijeenkomsten.
5.2   Indien bepaalde omstandigheden een beperkte deelname aan bepaalde wetenschappelijke bijeenkomsten rechtvaardigt dient dit, met opgaaf van redenen, te worden medegedeeld in de betreffende aankondigingen.
5.3    Wetenschappelijke bijeenkomsten dienen met een termijn van tenminste een maand binnen de Vereniging algemeen bekend te worden gemaakt.

 

6 Slotbepaling

6.1 De Vereniging kent de volgende Commissies, Secties en Werkgroepen:

 • Concilium Toxicologicum (Taken zijn beschreven in Bijlage 2)
 • Registratiecommissie Toxicologie (Taken zijn beschreven in Bijlage 3)
 • Beroepscommissie Registratie Toxicologie (Taken zijn beschreven in Bijlage 4)
 • Sectie Genetische Toxicologie
 • Sectie Milieutoxicologie
 • Sectie Toxicologische Pathologie
 • Sectie Arbeidstoxicologie
 • Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie
 • Sectie Risicobeoordeling
 • Sectie Geneesmiddelen-Toxicologie
 • Commissie “Redactie TCDD & website”
 • Kascommissie

6.2 Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement behoeven een besluit van de Algemene Vergadering van de Vereniging. Een concept versie met wijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de besluitvorming aan de leden worden voorgelegd.

 

Vastgesteld met de volgende bijlagen:

Bijlage 1 Het Bestuur
Bijlage 2 Het Concilium Toxicologicum
Bijlage 3 De Registratiecommissie Toxicologie
Bijlage 4 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie (Beroepscommissie)

In de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie

te Doorn, 20 juni 2017.

Bijlage 1 Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris van het Bestuur, secretaris van de Vereniging, penningmeester en 2 algemene leden. De leden van het Bestuur hebben affiniteit met en ervaring in de
toxicologie. Het Bestuur stimuleert de bevordering van het vakgebied Toxicologie en zoekt waar mogelijk sponsoring voor de activiteiten van de Vereniging. Met uitzondering van de Voorzitter en de Vice-voorzitter
nemen bestuursleden in principe voor een periode van 3 jaar zitting in het Bestuur. Lidmaatschap van het Bestuur kan voor perioden van 3 jaar worden verlengd.

 

1.1 Voorzitter

De voorzitter van het Bestuur van de Vereniging:

 • bekleedt in principe een hoogleraarspositie aan een Nederlandse universiteit;
 • wordt benoemd voor 2 jaar, met mogelijke verlenging tot 3 jaar bij bijzondere omstandigheden. De benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering/jaarvergadering;
 • zit de bestuurs-en ledenvergaderingen voor.
 • houdt toezicht op alle activiteiten van de NVT en onderhoudt samen met de secretaris van het Bestuur de contacten met EUROTOX, IUTOX en zusterverenigingen;
 • onderhoudt ook de contacten met de Commissies en zal zo nodig deelnemen aan de overleggen van de Commissies. Binnen het Bestuur kan vervanging hiervoor worden afgesproken;
 • verzorgt voor elke TCDD een bijdrage vanuit het Bestuur;
 • draagt kandidaten voor zijn/haar opvolging voor aan het Bestuur waarna het Bestuur één kandidaat voordraagt aan de leden tijdens de Algemene Vergadering/jaarvergadering;
 • bemiddelt bij conflicten in de Vereniging die niet die door de Beroepscommissie Registratie Toxicologie worden behandeld;
 • is tevens de voorzitter van de jury voor de Joep van den Berckenprijs en stelt als zodanig ook een jury van tenminste 5 leden samen.

 

1.2 Vicevoorzitter

Alvorens iemand voorzitter van het Bestuur van de Vereniging wordt, neemt hij/zij minstens één jaar deel aan het Bestuur als vicevoorzitter. Na 2 jaar voorzitterschap neemt hij/zij vervolgens weer minstens één jaar deel aan het Bestuur als vicevoorzitter.

 • in afwezigheid van de voorzitter bij bijeenkomsten/vergaderingen neemt de vicevoorzitter de taken over;
 • de vicevoorzitter is voorzitter van het comité dat het wetenschappelijk deel van de jaarlijkse
  Algemene Vergadering organiseert.

 

1.3 Secretaris van het Bestuur

De secretaris van het Bestuur:

 • stelt de agenda voor bestuursvergaderingen/huishoudelijke vergadering op;
 • notuleert de vergaderingen van het Bestuur van de Vereniging en het huishoudelijk deel van de Algemene Vergadering;
 • Onderhoudt samen met de voorzitter van het Bestuur de contacten met EUROTOX, IUTOX en zusterverenigingen;
 • houdt de ingekomen en uitgegane niet-elektronische post voor/van het Bestuur bij;
 • stelt brieven op namens het Bestuur;
 • houdt het overzicht van leden van Secties en Commissies en van hoogleraren bij;
 • verzorgt de administratie van reisbeurzen;
 • is aanspreekpunt van het Bestuur, via de website (incl. emailadres en telefoonnummer);
 • houdt de communicatie met Secties bij;
 • bij afwezigheid van de secretaris van de Vereniging, neemt de secretaris van het Bestuur zijn/haar taken over.

 

1.4 Secretaris van de Vereniging

De secretaris van de Vereniging:

 • schrijft het jaarverslag;
 • houdt de ingekomen en uitgegane post voor/van de Vereniging bij via secretaris@toxicologie.nl (dit behelst onder andere het beantwoorden van praktische vragen van leden, het versturen van mailings aan de leden en het opstellen van brieven namens de Vereniging);
 • keurt aanvragen van nieuwe leden;
 • bij afwezigheid van de secretaris van het Bestuur, neemt de secretaris van de Vereniging zijn/haar taken over.

 

1.5 Penningmeester

De penningmeester van de Vereniging:

 • maakt jaarlijks de begroting;
 • legt jaarlijks verantwoording af over de financiën;
 • beheert inkomsten en uitgaven van de Vereniging;
 • regelt Kamer van Koophandel-gerelateerde zaken;
 • is betrokken bij het financiële deel van de jaarvergadering en “PhD and MSc days”;

 

1.6 Algemeen bestuurslid

Een algemeen bestuurslid:

 • is namens het Bestuur betrokken bij het organiseren van de “PhD and MSc days”. Deze betrokkenheid omvat het aanstellen en coachen van een organisatiecomité van 2-3 promovendi;
 • initieert nominaties voor IUTOX en EUROTOX;
 • is actief betrokken bij het organiseren van de Algemene Vergadering/jaarvergadering;
 • kan namens het Bestuur van de Vereniging zitting nemen in de (externe) Commissie van Toezicht van de Postdoctorale Opleiding Toxicologie (PET Supervisory Board);
 • vertegenwoordigt het Bestuur bij de Registratiecommissie Toxicologie en Concilium Toxicologicum;
 • draagt zorg voor de awards tijdens Algemene Vergadering/ jaarvergadering. Deze taken kunnen worden verdeeld over meer dan één algemeen bestuurslid.
Bijlage 2 Het concilium Toxicologicum

2.1 De leden van het Concilium Toxicologicum (CT)

2.1.1 Het Concilium Toxicologicum (CT) is een Commissie die bestaat uit 7 leden van de Vereniging, deels uit het wetenschappelijk en deels uit het toegepaste veld van de toxicologie. De voorzitter van het CT is hoogleraar toxicologie aan een Nederlandse universiteit en oud-voorzitter van het Bestuur van de Vereniging. De voorzitter treedt, in principe, op als woordvoerder van het CT.
2.1.2 De voorzitter en de overige leden van de CT worden benoemd door het Bestuur van de Vereniging voor een periode van 3 jaar; elk lid is herbenoembaar voor één periode van 3 jaar. Het CT stelt jaarlijks een aftreedschema vast en geeft dat door aan de secretaris van het Bestuur van de Vereniging.
2.1.3 De leden van het CT moeten als toxicoloog geregistreerd zijn in het Register van de Vereniging.
2.1.4 De leden van het CT kunnen niet tevens lid zijn van de Registratiecommissie Toxicologie of de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
2.1.5 De leden van het CT wijzen, indien gewenst, uit hun midden een secretaris en/of een vicevoorzitter aan.
2.1.6 Het lidmaatschap van het CT eindigt:

 • zodra de vastgestelde zittingstermijn is verstreken;
 • op verzoek van het lid;
 • bij aanvaarden van een functie die krachtens art. 2.1.4 niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het CT;
 • door beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging.

 

2.2 De taken van het Concilium Toxicologicum (CT)

2.2.1 Het CT stelt per Besluit de eisen vast die aan de Opleiders (zie Bijlage 3) gesteld moeten worden.
2.2.2 Het CT stelt per Besluit de eisen vast waaraan de leden van de Opleidingscommissie (zie Bijlage 3) moeten voldoen en maakt die openbaar.
2.2.3 De eisen voor toelating tot de voor registratie vereiste opleiding worden door het CT per Besluit vastgesteld. NB. In bijzondere gevallen kan de Registratiecommissie Toxicologie aanvullende eisen stellen alvorens iemand op te nemen in de lijst van toxicologen-in-opleiding.
2.2.4 Het CT bepaalt de eisen van kennis en vakbekwaamheid waaraan een kandidaat moet voldoen om te worden ingeschreven in het Register van Toxicologen. Tevens stelt het CT per Besluit de eindtermen vast van de tot registratie leidende opleiding, na overleg met de Registratiecommissie Toxicologie en eventueel met de Opleiders en het Bestuur van de Vereniging.
2.2.5 Het CT stelt per Besluit de eisen voor herregistratie vast

 

2.3 Besluiten

2.3.1 Het CT maakt besluiten betreffende eisen van kennis en vakbekwaamheid en eindtermen van de opleiding openbaar in het officiële orgaan van de Vereniging (TCDD/website).
2.3.2 Besluiten zoals omschreven in art. 2.2.1, alsook wijzigingen daarin, vereisen de instemming van tenminste 5 leden van het CT.
2.3.3 Besluiten betreffende eisen en eindtermen worden binnen één maand ter kennis gebracht van de Registratiecommissie Toxicologie en de Opleiders. Voor de toxicologen-in-opleiding die al staan ingeschreven op de lijst van toxicologen-in-opleiding zullen wijzigingen alleen van toepassing zijn indien instemming is verkregen van de Opleider, gehoord de kandidaat.
2.3.4 Alle besluiten van het CT ten aanzien van (her)registratie worden openbaar gemaakt.

2.4 Rapportage

2.4.1 Het CT dient jaarlijks vóór 1 maart bij het Bestuur van de Vereniging een verslag in van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
2.4.2 Het Bestuur van de Vereniging publiceert het verslag in het officiële orgaan van de Vereniging (TCDD/website).

Bijlage 3 De Registratiecommissie Toxicologie (RT)

3.1 De leden van de Registratiecommissie Toxicologie (RT)

3.1.1 De Registratiecommissie Toxicologie (RT) bestaat uit 5 leden van de Vereniging, deels afkomstig uit de publieke sector en deels uit de private sector. In principe treedt de voorzitter op als woordvoerder.
3.1.2 De voorzitter en de overige leden van de RT worden benoemd door het Bestuur van de Vereniging voor een periode van 3 jaar; elk lid is herbenoembaar voor één periode van 3 jaar. De RT stelt jaarlijks een aftreedschema vast en geeft dat door aan de secretaris van het Bestuur van de Vereniging en presenteert dit jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering.
3.1.3 De voorzitter en de overige leden van de RT moeten als toxicoloog geregistreerd zijn in het Register van de Vereniging.
3.1.4 De leden van de RT kunnen niet tevens lid zijn van het Concilium Toxicologicum of de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
3.1.5 De leden van de RT wijzen uit hun midden een secretaris en een vicevoorzitter aan.
3.1.6 Het lidmaatschap van de RT eindigt:

 • zodra de vastgestelde zittingstermijn is verstreken;
 • op verzoek van het lid;
 • bij aanvaarden van een functie die krachtens art. 3.1.4 niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de RT;
 • door beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging.

 

3.2 Het Register

3.2.1 De RT houdt een Register van erkende toxicologen aan.
3.2.2 In dit Register worden op aanvraag van de betrokkenen ingeschreven degenen die voldoen aan de door het Concilium Toxicologicum vastgestelde eisen van vakbekwaamheid zoals vastgelegd in betreffende Besluiten.
3.2.3 Het Register vermeldt voor iedere geregistreerde toxicoloog op grond waarvan tot inschrijving is besloten.
3.2.4 De RT houdt tevens een lijst bij van toxicologen-in-opleiding waarin per persoon de Opleider en de overige leden van de Opleidingscommissie bij naam worden vermeld.
3.2.5 De namen van tot de Opleiding toegelaten kandidaten en hun Opleiders worden door de RT gepubliceerd in het officiële orgaan van de Vereniging (TCDD/website).
3.2.6 De RT stelt de betrokken toxicoloog-in-opleiding op de hoogte van zijn toelating op de lijst van ingeschreven toxicologen-in-opleiding.
3.2.7 De RT publiceert mutaties van het Register in het officiële orgaan van de Vereniging (TCDD/website).
3.2.8 De RT verstrekt alleen op persoonlijk verzoek informatie over de eigen registratiestatus.

3.3 Inschrijving en herinschrijving in het Register

3.3.1 De aanvragen tot (her)inschrijving in het Register van erkende toxicologen worden steeds behandeld in vergaderingen van de RT waaraan tenminste 4 van de 5 leden deelnemen.
3.3.2 Bij de behandeling van een aanvraag tot (her)inschrijving in het Register onthoudt een lid van de RT dat als de Opleider of als lid van de Opleidingscommissie van de aanvrager heeft gefungeerd, zich
van stemming.
3.3.3 Acht de vergadering van de RT de aanvraag met meerderheid van stemmen gegrond, dan wordt de aanvrager met onmiddellijke ingang in het Register ingeschreven.
3.3.4 Indien een aanvraag in eerste aanleg niet met meerderheid van stemmen wordt goedgekeurd, zal nader overleg plaatsvinden met de Opleider en/of zal de aanvrager worden verzocht om binnen 6
maanden schriftelijk nadere gegevens te verstrekken dan wel om persoonlijk te verschijnen. Blijft de aanvrager in gebreke, dan neemt de RT haar besluit op de informatie die wel beschikbaar is.
3.3.5 Indien de RT besluit de aanvrager niet of niet opnieuw in het Register in te schrijven, kan deze binnen 3 maanden na ontvangst van het bericht van de weigering in beroep gaan bij de Beroepscommissie
Registratie Toxicologie.
3.3.6 Een registratie is 5 jaar geldig. Herinschrijving in het Register is mogelijk op aanvraag bij de RT.
3.3.7 Bij aanvragen tot herinschrijving toetst de RT of de kandidaat voldoet aan de eisen gesteld in het desbetreffende Besluit van het Concilium Toxicologicum.

3.4 Uitschrijving uit het Register

3.4.1 Een in het Register ingeschreven toxicoloog kan door de RT uit het Register worden geschreven.

 • op verzoek van de kandidaat;
 • zodra de periode van inschrijving is verstreken en geen herinschrijving is aangevraagd;
 • als bij het bereiken van de datum van herinschrijving blijkt dat de kandidaat niet langer aan de eisen voor registratie voldoet.
 • als de kandidaat de kosten verbonden met herregistratie bij het bereiken van de datum van herinschrijving niet heeft voldaan.

 

3.4.2 Alvorens een beslissing tot uitschrijven te nemen stelt de RT de betrokkene in de gelegenheid door haar te worden gehoord. Maakt aanvrager gedurende een periode van 6 maanden geen gebruik van
deze mogelijkheid, kan de RT zonder wederhoor besluiten tot uitschrijving.
3.4.3 Indien de RT besluit betrokkene uit het Register te schrijven, doet zij hem/haar van deze beslissing onverwijld schriftelijke mededeling.
3.4.4 Tegen de beslissing van de RT tot uitschrijven uit het Register kan de betrokkene binnen 3 maanden na ontvangst van het bericht van uitschrijven in beroep gaan bij de Beroepscommissie Registratie
Toxicologie.
3.4.5 Hij/zij die krachtens het bepaalde in art. 3.4.3 uit het Register is uitgeschreven, kan opnieuw een aanvraag tot inschrijving in het Register indienen.

3.5 Opleiders en Opleidingscommissies

3.5.1 Door de RT worden Opleiders uit het universitaire veld en uit het toepassingsgerichte veld benoemd. De Opleiders worden benoemd voor een periode van 5 jaar; zij zijn herbenoembaar.
3.5.2 De Opleider stelt een Opleidingscommissie samen van minimaal 3 leden, die voor de desbetreffende kandidaat specifiek wordt aangewezen. De Opleider is voorzitter en lid van de Opleidingscommissie.
3.5.3 De RT behandelt de aanvragen van individuele personen tot benoeming tot Opleider of tot lid van een Opleidingscommissie en toetst deze aan de eisen daartoe gesteld door het Concilium Toxicologicum.
3.5.4 Bij de behandeling van een aanvraag tot benoeming van één van de leden van de RT tot Opleider of lid van een Opleidingscommissie onthoudt dat lid zich van stemming.
3.5.5 Een aanvraag om Opleider te worden moet schriftelijk, vergezeld van de nodige inlichtingen en bewijsstukken, door de betrokkene worden ingediend bij de secretaris van de RT.
3.5.6 De RT kan de aanvrager oproepen voor haar te verschijnen; de aanvrager moet door de RT worden gehoord indien hij/zij de wens daartoe te kennen geeft.
3.5.7 De Opleiders dragen de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding vereist voor de registratie tot toxicoloog; zij dienen, op verzoek van de kandidaat, de aanvraag tot opname op de lijst van toxicologen-in-opleiding (voorzien van een opleidingsplan) in.De uiteindelijke voordracht tot registratie als toxicoloog bij de RT wordt door de registrant zelf gedaan.
3.5.8 De Opleidingscommissie informeert de RT door middel van een opleidingsplan over de voorgenomen werkzaamheden tijdens de scholing in de praktijk. Bij het voltooien van die scholing rapporteert de  Opleidingscommissie aan de RT over de feitelijk verrichte werkzaamheden. De RT heeft daartoe inzage in de werkzaamheden van de kandidaat.
3.5.9 Als de kandidaat voldaan heeft aan de eisen, wordt dit nog eenmaal ter verifiëring aan de medeopleiders voorgelegd, waarna de registratie-aanvraag volgt.
3.5.10 De RT neemt haar beslissing tot erkenning met meerderheid van stemmen binnen 6 maanden nadat de secretaris van de RT de aanvraag heeft ontvangen. De beslissing wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
3.5.11 Indien de RT besluit de aanvrager niet te erkennen tot Opleider of lid van een Opleidingscommissie, kan de aanvrager binnen 3 maanden na ontvangst van het bericht van de weigering in beroep komen bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.
3.5.12 De erkenning als Opleider of als lid van een Opleidingscommissie wordt door de RT ingetrokken indien de betrokkene geacht wordt niet meer te voldoen aan de door het Concilium Toxicologicum
vastgestelde eisen.
3.5.13 Alvorens een besluit tot intrekking te nemen kan de RT de betrokkene oproepen voor haar te verschijnen; de betrokkene moet door de RT worden gehoord indien hij/zij daartoe de wens te kennen
geeft.
3.5.14 De betrokkene wordt door de RT onverwijld schriftelijk in kennis gesteld van het besluit van de intrekking van de erkenning als Opleider of als lid van een Opleidingscommissie.
3.5.15 De betrokkene kan binnen 3 maanden na ontvangst van het bericht van de intrekking van de erkenning als Opleider of als lid van een Opleidingscommissie in beroep gaan bij de Beroepscommissie Registratie Toxicologie.

3.6 Voorstellen aan het Concilium Toxicologicum

3.6.1 De RT kan aan het Concilium Toxicologicum voorstellen doen aangaande de eisen van kennis en vakbekwaamheid en de eindtermen van de voor registratie vereiste opleiding van toxicologen.

3.7 Rapportage

3.7.1 De RT dient jaarlijks vóór 1 mei bij het Bestuur van de Vereniging een verslag in van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
3.7.2 Het Bestuur van de Vereniging publiceert het verslag in het officiële orgaan van de Vereniging (TCDD/website).

Bijlage 4 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie (Beroepscommissie)

4.1 De leden van de Beroepscommissie Registratie Toxicologie (Beroepscommissie)

4.1.1 De Beroepscommissie Registratie Toxicologie (Beroepscommissie) bestaat uit 3 leden, allen behorende tot het ervaren deel van het ledenbestand (bij voorkeur meer dan 10 jaar geregistreerd toxicoloog en lid van NVT) en niet direct betrokken bij de opleiding van toxicologen. In principe treedt de voorzitter op als woordvoerder.
4.1.2 De voorzitter en de overige leden van de Beroepscommissie worden benoemd door het Bestuur van de Vereniging voor een periode van 3 jaar; zij zijn terstond herbenoembaar voor één periode. De Beroepscommissie stelt een aftreedschema vast.
4.1.3 De leden van de Beroepscommissie moeten als toxicoloog geregistreerd zijn in het Register van de Vereniging.
4.1.4 De leden van de Beroepscommissie kunnen niet tevens lid zijn van het Concilium Toxicologicum, de Registratiecommissie Toxicologie of het Bestuur van de Vereniging.
4.1.5 De leden van de Beroepscommissie wijzen uit hun midden een secretaris aan.
4.1.6. Het lidmaatschap van de Beroepscommissie eindigt:

 • zodra de vastgestelde zittingstermijn is verstreken;
 • op verzoek van het lid;
 • bij aanvaarden van een functie die krachtens art. 4.1.4 niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Beroepscommissie;
 • bij beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging.

 

4.2 Werkwijze

4.2.1 De Beroepscommissie kan slechts besluiten nemen bij voltalligheid van de leden; zij neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen.
4.2.2 Bij afwezigheid van één van de leden van de Beroepscommissie voor een periode langer dan 6 weken wordt dat lid, indien noodzakelijk, vervangen door een door het Bestuur van de Vereniging aan te wijzen plaatsvervanger; de plaatsvervanging eindigt bij terugkeer van het eerdergenoemde lid.
4.2.3 De Beroepscommissie behandelt de bij haar ingestelde beroepszaken conform de in de artikelen 3.3.5, 3.4.4, 3.5.8 en 3.5.12 vermelde beroepsmogelijkheden. Tegen de beslissingen van de
Beroepscommissie is geen beroep mogelijk.
4.2.4 Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris van de Beroepscommissie worden ingediend, vergezeld van een afschrift van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.
4.2.5 De secretaris van de Beroepscommissie deelt, zodra hij/zij de stukken heeft ontvangen, terstond aan de secretaris van de Registratiecommissie Toxicologie mede dat er bij de Beroepscommissie beroep is ingesteld, met vermelding van de beslissing waartegen beroep is ingesteld.
4.2.6 De Beroepscommissie kan een beroep schriftelijk behandelen en afhandelen, tenzij één van de betrokkenen de wens te kennen geeft te worden gehoord.
4.2.7 De Beroepscommissie kan de betrokkenen oproepen voor haar te verschijnen; de betrokkenen moeten door de Beroepscommissie worden gehoord indien één van hen de wens te kennen geeft te worden gehoord.
4.2.8 Betrokkene kan zich bij de behandeling van zijn/haar beroepszaak laten bijstaan door één adviseur. Indien betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken moet hij/zij daarvan tenminste 14 dagen voor de datum waarop zijn/haar beroepszaak zal worden behandeld schriftelijk kennis geven aan de secretaris van de Beroepscommissie.
4.2.9 De Beroepscommissie neemt een beslissing zo mogelijk binnen 4 maanden nadat de secretaris de stukken heeft ontvangen. Slechts indien de zorgvuldigheid van de procedure dit vereist kan de Beroepscommissie van deze termijn afwijken.
4.2.10 Beslissingen van de Beroepscommissie worden terstond schriftelijk aan betrokkene medegedeeld, met afschrift aan de Registratiecommissie Toxicologie.

4.3 Rapportage

4.3.1 De Beroepscommissie dient jaarlijks vóór 1 maart bij het Bestuur van de Vereniging een verslag in van haar werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar, zonder vermelding van de persoonlijke gegevens van hen die in beroep zijn gegaan.
4.3.2 Het Bestuur van de Vereniging publiceert het verslag in het officiële orgaan van de Vereniging (TCDD/website).