• Waarom zou ik mij laten registreren als erkend toxicoloog?
  • Mag ik de titel ‘erkend toxicoloog’ ook officieel gebruiken? Ook in het buitenland?
  • Heb ik altijd een opleider nodig voor mijn registratie?
  • Hoe beoordeelt de registratiecommissie of een niet POT-cursus aan dezelfde criteria voldoet als POT cursus?
  • Is mijn promotor ook mijn opleider?
  • Wanneer krijg ik antwoord op mijn verzoek tot (her)registratie of opname lijst toxicoloog-in-opleiding?
  • Wat kan ik doen als de registratiecommissie mijn verzoek(en) tot vrijstelling afkeurt?
  • Kan ik zowel voor verplichte modules als keuzemodules vrijstellingen aanvragen?

 

Registratie is over het algemeen een persoonlijke keuze: een bewijs van erkenning dat men het vakgebied van de toxicologie in de volle breedte beheerst. Sommige instanties of bedrijven stellen registratie als voorwaarde voor (nieuwe) medewerkers.

Ja, u mag de titel ‘erkend toxicoloog’ officieel gebruiken. De NVT-registratie geldt ook in Europees verband (EUROTOX), waarmee u het achtervoegsel ‘ERT’ kunt gebruiken (European Registered Toxicologist). Bijvoorbeeld: ‘dr ir PFG Janssen, ERT’.

U heeft een opleider nodig, wanneer u ingeschreven wilt worden als toxicoloog-in-opleiding. In overleg met de opleider wordt een opleidingsplan gemaakt en een opleidingscommissie samengesteld. Na succesvolle voltooiing van het door registratiecommissie goedgekeurde opleidingsplan volgt dan registratie. Wanneer u direct in aanmerking denkt te komen voor registratie, dus zonder nadere opleidingseisen, dan heeft u geen opleider nodig. U dient dan zelf uw verzoek tot registratie in bij de registratiecommissie.

De registratiecommissie vergelijkt de inhoud, doelstellingen en zwaarte van de niet POT-cursus met die van de eindtermen van de POT-cursus. Niet elke POT-cursus heeft haar eindtermen echter al eenduidig vastgelegd. De NVT streeft ernaar om dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren om een zo objectief mogelijke beoordeling mogelijk te maken. De opleider heeft een belangrijke rol bij het zorgvuldig afwegen en indienen van het opleidingsplan met mogelijke verzoeken tot vrijstelling. Een goede onderbouwing van een verzoek tot vrijstelling is een absolute voorwaarde voor het in behandeling nemen van het verzoek door de registratiecommissie. De registratiecommissie beschouwt verzoeken tot vrijstelling in samenhang met andere aspecten van een kandidaat, zoals ervaring en gevolgde andere cursussen. Kandidaten kunnen geen rechten ontlenen aan besluitvorming bij andere kandidaten.

Vaak is de promotor ook de opleider. Voorwaarde is wel dat de opleider, die dan tevens fungeert als voorzitter van de opleidingscommissie, ook is benoemd als opleider. De eisen aan de leden van de opleidingscommissie zijn vastgelegd in Besluit 4 van het Concilium Toxicologicum. Indien de leden van de promotie-commissie aan deze eisen voldoen, kan de promotie-commissie tevens als opleidingscommissie fungeren.


De registratiecommissie vergadert gemiddeld drie/vier maal per jaar. Zodra ontvangen, behandelt de registratiecommissie uw verzoek tijdens de eerstvolgende vergadering. U ontvangt binnen enkele weken na vergadering bericht over het besluit van de commissie.

Wanneer de registratiecommissie uw verzoek tot vrijstelling afwijst en/of aanvullende eisen stelt aan uw opleidingsplan, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Uw opleider ontvangt een kopie van deze brief. De brief omvat een korte toelichting van het besluit van de commissie. Wanneer u bezwaar heeft tegen de afwijzing, kunt u in overleg met uw opleider schriftelijk bezwaar aantekenen met mogelijk aanvullende argumenten. De commissie zal uw verzoek dan opnieuw beoordelen.

Ja. Zowel voor verplichte modules als keuzemodules geldt dat een kandidaat moet voldoen aan de eisen, zoals gesteld in Besluiten 1 (onderzoeker) en 2 (toegepaste toxicologie) van het Concilium Toxicologicum. Een kandidaat kan in overleg met de opleider een verzoek tot vrijstelling indienen voor het volgen van een POT-cursus , wanneer deze meent kennis en vaardigheden op een andere wijze te hebben verkregen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verplichte modules en keuzemodules.