Invitation to submit proposals for the 15th IUTOX Congress, Hawaii

The Society of Toxicology (SOT), is proud to co-host the next triennial IUTOX International Congress of Toxicology (ICT) to be held July 15–18, 2019, at the Hawaii Convention Center in Honolulu, Hawaii, USA. The theme of this meeting, to ensure relevance and interest to the worldwide community of toxicologists and environmental health scientists, is “Toxicology Solutions for Global Public, Environmental, and Personal Health.”

Jaarverslag 2016

Registratiecommissie Toxicologie

Samenstelling

De Registratiecommissie Toxicologie (RT) bestond in verslagjaar uit de volgende leden: dr.ir. P.T.J. Scheepers (voorzitter), mevrouw dr. A. Slikkerveer (secretaris), mevrouw dr. S. Kezic, dr. E.D. Kroese en mevrouw dr.ir. J.H.E. Arts. Mevrouw Slikkerveer is dit jaar afgetreden en heeft haar functie overgedragen aan de heer Kroese. De vrijgevallen plaats is opgevuld door drs. M.A.J. van Velthoven. Dr. J. Louisse schoof bij de laatste vergadering aan als potentiële opvolger van dr. S. Kezic. Dr. F.A.W. Koeman verzorgde de administratie en hield het register bij ten kantore van de KNCV te Leidschendam.

Jaarvergadering 2017

Save the date: Netherlands Society of Toxicology Annual meeting 2017:
June 20-21

TCDD nieuwsbrief

Employers meet talent during BCF Career Event on May 10th 2016!

Are you orientating on the next steps in your career? Or are you an employer and wish to show job seekers what you have to offer? Join BCF Career Event on May 10th, 2016 in Amsterdam. With 2000 visitors and 100 organisations participating annually, it is the largest in Europe. BCF Career Event is highly valued by employers to generate exposure for their organisation and vacancies amongst highly educated talent. It gives (PhD)-students, postdocs and (young) professionals the opportunity to meet relevant employers, listen to inspiring presentations, get their CV checked and receive career advice. 

 

Participate in BCF Career Event to meet your future employer or employee! Visit www.bcfcareerevent.nl for more information and free registration for visitors until May 1st!

Employers meet talent during BCF Career Event on May 10th 2016! 
Are you orientating on the next steps in your career? Or are you an employer and wish to show job seekers what you have to offer? Join BCF Career Event on May 10th, 2016 in Amsterdam. With 2000 visitors and 100 organisations participating annually, it is the largest in Europe. BCF Career Event is highly valued by employers to generate exposure for their organisation and vacancies amongst highly educated talent. It gives (PhD)-students, postdocs and (young) professionals the opportunity to meet relevant employers, listen to inspiring presentations, get their CV checked and receive career advice. 
 
Participate in BCF Career Event to meet your future employer or employee! Visitwww.bcfcareerevent.nl for more information and free registration for visitors until May 1st!

RIVM: EU normen BPA opnieuw bekijken

In 2014 en 2015 zijn de Europese normen voor een veilige blootstelling aan Bisfenol A (BPA) van werknemers en consumenten aangescherpt. Het RIVM concludeert dat nieuwe inzichten voldoende aanleiding vormen om verdere aanscherping van de Europese normen te overwegen en stelt voor op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling aan BPA verder te verminderen.

BPA komt in veel producten voor. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in kassabonnen. BPA is bij zeer hoge blootstelling schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan effect op het hormoonsysteem hebben.

Ongeboren vrucht of jong kind
Nieuwe dierstudies geven aan dat BPA mogelijk het immuunsysteem van de ongeboren vrucht of jonge kinderen kan schaden bij een lager blootstellingsniveau dan het niveau waarop de huidige normen zijn gebaseerd. Als gevolg van blootstelling tijdens de zwangerschap en op jonge leeftijd hebben kinderen mogelijk meer kans om voedselintoleranties te ontwikkelen en kunnen ze gevoeliger voor infectieziekten worden.

Op basis van deze studies wordt aanbevolen om de huidige Europese normen voor veilige blootstelling aan BPA opnieuw te bezien. Verder wordt geadviseerd om op korte termijn na te gaan hoe de blootstelling aan BPA kan worden verminderd. De bescherming van zwangeren en jonge kinderen verdient hierbij bijzondere aandacht.

De blootstelling kan bijvoorbeeld worden verminderd door veilige alternatieven te ontwikkelen, of ervoor te zorgen dat er minder BPA vrijkomt uit producten waar deze stof in wordt gebruikt. Daarnaast kunnen werknemers tegen blootstelling aan BPA worden beschermd.

Risico op koolmonoxidevergiftiging bij roken waterpijp

Het roken van een waterpijp is niet zonder risico’s. Een van de risico’s is het vrijkomen van koolmonoxide (CO). Zelfs bij éénmalig gebruik kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de risico’s van waterpijp roken door het RIVM. Ook bleek dat de afgelopen jaren een aantal meldingen is gedaan van personen die onwel zijn geworden na een bezoek aan een shishalounge, waar waterpijp wordt gerookt.

 

Het roken van een waterpijp kan schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat er stoffen zoals teer, nicotine, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), fijnstof, zware metalen en koolmonoxide (CO) vrijkomen. De stoffen die vrijkomen bij het roken van een waterpijp zijn afkomstig van zowel de rookwaar (tabak, kruiden, vruchtenmengsels of aromatische stoomstenen) als de verhittingsbron (kooltjes van houtskool, quick-light-kooltjes, natuurkooltjes of elektrische kooltjes). CO komt alleen vrij bij het gebruik van houtskool en natuurkool en niet bij het gebruik van elektrische kooltjes. Het water in de waterpijp filtert de rook slechts in zeer geringe mate.

 

Koolmonoxidevergiftiging

Bij het roken van een waterpijp kan tot wel 30 keer meer koolmonoxide vrij komen dan bij het roken van sigaretten. Meer dan negentig procent van de CO in de rook is afkomstig van kooltjes. Zowel de roker als de omgeving worden blootgesteld aan koolmonoxide. Koolmonoxide is een reukloos en schadelijk gas dat 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof. Bij een koolmonoxidevergiftiging neemt het de plek in van zuurstof bij het transport door de bloedvaten. Het lichaam kan hierdoor minder zuurstof opnemen bij het inademen met als gevolg dat vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof krijgen. De ernst van een koolmonoxidevergiftiging kan variëren van duizeligheid en benauwdheid tot een ziekenhuisopname of in het ergste geval overlijden.

 

Maatregelen

In ruimtes waar waterpijp gerookt wordt, zoals shishalounges,  kunnen de CO-waarden boven de maximaal toelaatbare waarden komen. Er is dan ook behoefte aan een goede controle van de luchtkwaliteit van deze gelegenheden. Het RIVM gaat de rook die ontstaat bij het roken van diverse rookwaren voor de waterpijp nader onderzoeken om een beter inzicht te krijgen in de risico’s voor de gezondheid. Gebruikers kunnen het risico verkleinen door op een elektrische manier te verhitten (elektrisch kooltje). Daarbij komt geen CO vrij van de verhittingsbron. Ook is het aan te raden de ruimte waar een waterpijp gerookt wordt goed te ventileren.

Het roken van een waterpijp is niet zonder risico’s. Een van de risico’s is het vrijkomen van koolmonoxide (CO). Zelfs bij éénmalig gebruik kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Dat blijkt uit een inventarisatie van de risico’s van waterpijp roken door het RIVM. Ook bleek dat de afgelopen jaren een aantal meldingen is gedaan van personen die onwel zijn geworden na een bezoek aan een shishalounge, waar waterpijp wordt gerookt.

Het roken van een waterpijp kan schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat er stoffen zoals teer, nicotine, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), fijnstof, zware metalen en koolmonoxide (CO) vrijkomen. De stoffen die vrijkomen bij het roken van een waterpijp zijn afkomstig van zowel de rookwaar (tabak, kruiden, vruchtenmengsels of aromatische stoomstenen) als de verhittingsbron (kooltjes van houtskool, quick-light-kooltjes, natuurkooltjes of elektrische kooltjes). CO komt alleen vrij bij het gebruik van houtskool en natuurkool en niet bij het gebruik van elektrische kooltjes. Het water in de waterpijp filtert de rook slechts in zeer geringe mate.

Koolmonoxidevergiftiging

Bij het roken van een waterpijp kan tot wel 30 keer meer koolmonoxide vrij komen dan bij het roken van sigaretten. Meer dan negentig procent van de CO in de rook is afkomstig van kooltjes. Zowel de roker als de omgeving worden blootgesteld aan koolmonoxide. Koolmonoxide is een reukloos en schadelijk gas dat 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof. Bij een koolmonoxidevergiftiging neemt het de plek in van zuurstof bij het transport door de bloedvaten. Het lichaam kan hierdoor minder zuurstof opnemen bij het inademen met als gevolg dat vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof krijgen. De ernst van een koolmonoxidevergiftiging kan variëren van duizeligheid en benauwdheid tot een ziekenhuisopname of in het ergste geval overlijden.

Maatregelen

In ruimtes waar waterpijp gerookt wordt, zoals shishalounges,  kunnen de CO-waarden boven de maximaal toelaatbare waarden komen. Er is dan ook behoefte aan een goede controle van de luchtkwaliteit van deze gelegenheden. Het RIVM gaat de rook die ontstaat bij het roken van diverse rookwaren voor de waterpijp nader onderzoeken om een beter inzicht te krijgen in de risico’s voor de gezondheid. Gebruikers kunnen het risico verkleinen door op een elektrische manier te verhitten (elektrisch kooltje). Daarbij komt geen CO vrij van de verhittingsbron. Ook is het aan te raden de ruimte waar een waterpijp gerookt wordt goed te ventileren.

Omwonenden langdurig blootgesteld aan PFOA door chemiebedrijf DuPont/Chemours

Omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Het is waarschijnlijk dat zij hierdoor langdurig aan hogere waarden PFOA zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. Voor deze overschrijding zijn meerdere scenario’s doorgerekend. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden.

Gezondheidsrisico’s omwonenden beperkt
Bij een dergelijke chronische blootstelling aan PFOA zijn gezondheidseffecten, zoals aan de lever, niet uit te sluiten. Er is geen verhoogd risico op schade voor het ongeboren kind. Uit dierproefstudies komt naar voren dat het extra risico op kanker beperkt lijkt. Concretere duidingen van mogelijke gezondheidseffecten zijn op basis van dit onderzoek niet te geven.

Het RIVM heeft in deze risicobeoordeling onderzocht in hoeverre de stof PFOA tussen 1970 en 2012 uit de fabriek in Dordrecht is vrijgekomen in het milieu en welke mogelijke gezondheidseffecten dat heeft gehad voor omwonenden. Hiervoor is gekeken naar de verspreiding in lucht en drinkwater. Rond de fabriek is geen sprake van een verhoogde blootstelling aan PFOA via drinkwater.

PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is (persistent), bio-accumulerend, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend. De RIVM-grenswaarde houdt rekening met de ‘stapeling’ van PFOA in het lichaam en een langdurige blootstelling. De RIVM-grenswaarde is daardoor bruikbaar om de risico’s van de blootstelling sinds 1970 te beoordelen.

Bij een langdurige blootstelling onder het niveau van de RIVM-grenswaarde voor chronische blootstelling, worden geen negatieve effecten op de gezondheid verwacht. Boven de grenswaarde is er een risico op gezondheidseffecten. Vanaf 2002 wordt op basis van de analyse de gezondheidskundige grenswaarde niet meer overschreden. Op basis van de risicobeoordeling worden aanbevelingen gedaan voor aanvullend onderzoek, waarmee kan worden bepaald of een gezondheidsonderzoek onder omwonenden zinvol is.

Onderzoek werknemers wenselijk
Mogelijke gezondheidseffecten bij werknemers vallen buiten het bereik van dit onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is nader onderzoek naar de risico’s voor werknemers gewenst.

Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) na Tweede Kamervragen. Deze waren ingegeven door aandacht voor diverse Amerikaanse onderzoeken over gezondheidseffecten in relatie tot de PFOA-emissie door een fabriek van DuPont in de Verenigde Staten. Daar was de blootstelling aan PFOA via drinkwater en lucht hoger dan in Dordrecht.

Toxics 2017 Travel Awards

Toxics is inviting applications for a Travel Award for a postdoctoral fellow or non-fellow postdoctoral trainee to attend a conference in 2017.

The nominations and applications will be assessed by an Evaluation Committee presided by the Editor-in-Chief, Prof. Dr. David Bellinger.

Candidates’ Requirements:
a. Postdoctoral fellow or non-fellow postdoctoral trainee involved in
toxicology research.

b. Will attend an international conference in 2017 (oral presentation or
poster).

c. Applicants are required to submit the following documents:

– Outline of current and future work (500 words).
– CV, including a complete list of publications.
– The conference he/she plans to attend and the work that will be
presented.
– A letter of recommendation from a supervisor or PI.

d. Preference will be given to applicants meeting one or both of the
following requirements:

– commit to submitting a paper based on their conference presentation

to Toxics in the future;
– demonstrate a commitment to future research or a professional
career in toxicology.

The Award will consist of 800 Swiss Francs.
toxics
Please send your applications to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. by 30 November 2016.
The winners will be announced by the end of January 2017.

Toxics Editorial Office
Klybeckstrasse 64
CH-4057, Basel, Switzerland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.mdpi.com/journal/toxics

Pagina 1 van 5

Agenda

September 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ga naar boven